Zásady ochrany osobných údajov

Platné od 25.5.2018

V súlade s článkom 13 a súvisiacich Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („ďalej len nariadenie GDPR“).

Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad tak povinne poskytovaných informácii ako aj doplňujúcich informácii o spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom Čarovná škola jazykov Jazykola (ďalej len „prevádzkovateľ“). A to tak, aby osoby, ktorých sa údaje týkajú, získali dôveru v zákonnosť spracúvania osobných údajov.
Rešpektujeme a v plnej miere uplatňujeme požiadavky nariadenia GDPR. Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom jazykola@gmail.com.

Ochrana osobných údajov.
Čarovná jazyková škola Jazykolamá ako hlavný predmet činnosti vyučovanie v odbore cudzích jazykov – anglický jazyk, prekladateľské a tlmočnícke služby – anglický jazyk a organizovanie kurzov anglického jazyka.
Prevádzkujeme facebookový profil a instagramový profil @jazykola prostredníctvom ktorého informujeme o našej činnosti a novinkách, ktoré pripravujeme počas roka. Prostredníctvom profilu získavame nových študentov, tak isto aj www stránka. 


Vedieme evidenciu účastníkov výučby Čarovnej jazykovej školy Jazykola, pričom v tejto súvislosti spracúvame osobné údaje, akými sú telefónne čísla, e-mailové adresy, dátumy narodenia, adresy trvalého pobytu účastníkov, prípadne ich zákonných zástupcov.

Tieto údaje spracúvame aj za účelom zasielania pravidelných newsletterov alebo personalizovaných e-mailov, resp. iných elektronických správ, alebo na telefonickú komunikáciu, prípadne SMS komunikáciu týkajúcu sa informácií súvisiacich činnosťou Čarovnej jazykovej školy Jazykola.

Takto uskutočňujeme spracúvanie osobných údajov výlučne v rozsahu a prostriedkami uvedenými v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov. Dodržiavame transparentnosť a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov.


Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:
Pre zaistenie vedenia databázy účastníkov výučba komunikácie s nimi o činnosti Čarovnej školy jazykov Jazykola v súlade s ustanovením článku 9 ods. 2 písm. d) nariadenia GDPR, spracovávame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

Meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, národnosť a štátna príslušnosť

Pre zaistenia zasielania newsletterov a iných elektronických správ a pre telefonickú komunikáciu v nasledovnom rozsahu:
Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo

Pre zaistenia pravidelnej fakturácie, vydanie certifikátov a potvrdení pre zamestnávateľov o ukončení štúdia danej úrovne:
Meno a priezvisko, názov spoločnosti, adresa, dátum narodenia, trvalý pobyt, IČO, DIČ

Na marketingové a reklamné účely:
Fotografický alebo audiovizuálny záznam, ktorý môže byť zverejnený na sociálnych sieťach, v newsletteri a tlačených propagačných materiáloch jazykovej školy. Ak si účastník kurzu alebo jeho zákonný zástupca zverejňovanie takéhoto záznamu neželá, je potrebné informovať o tom jazykovú školu prostredníctvom emailu na jazykola@gmail.com.
Osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné.

Ako sa získavajú osobné údaje?
Informácie priamo od dotknutých osôb
Prihlásenie prostredníctvom e-mailu
Dotknuté osoby, aby mohli dostávať newsletter a iné elektronické informácie udelia súhlas so spracovaním osobných údajov.
Prihlásenie prostredníctvom on-line prihlášky
Dotknuté osoby, ak sa prihlásia do kurzu prostredníctvom on-line prihlášky, udelia súhlas so spracovaním osobných údajov elektronicky, kde uvedú meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Prihlásenie nového študenta
Ak sa dotknutá osoba neprihlási pomocou on-line prihlášky, ale osobne, resp. telefonicky, udelí nám písomný súhlas na spracovanie osobných údajov; meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Fakturácia a vystavenie certifikátu, potvrdenie pre zamestnávateľa
Dotknutá osoba udelí písomný súhlas na spracovanie osobných údajov, akými sú okrem mena a priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla aj dátum narodenia a adresa trvalého pobytu.


Ako sa spracúvajú osobné údaje?
Údaje evidujeme v databáze účastníkov výučby Čarovnej školy jazykov Jazykola.
1 . Informovanie o činnosti jazykovej školy
Pre realizáciu činnosti Čarovnej škola jazykov Jazykola využívame osobné údaje účastníkov na ich pravidelné informovanie o výučbe, zmene výučby, dohodnutia si termínov, a pod.
2 . Marketing – zasielanie newsletterov a noviniek
Získané osobné údaje využívame na posielanie noviniek a informácií o činnosti Čarovnej školy jazykov Jazykola.
3 . Faktúry a vystavovanie certifikátov
Získané údaje používame na dokladovanie platieb a vystavenie certifikátu dotknutej osoby.

Aké práva máte?
Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Máte preto možnosť si uplatniť nasledovné práva:
1. Právo na prístup k údajom
Užívatelia majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.

2. Právo na opravu údajov
Užívatelia majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne ich osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.
3. Právo na výmaz
Máte právo žiadať, aby Čarovná škola jazykov Jazykola ukončila spracúvanie a vymazala všetky jej osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy užívatelia odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali.
4. Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu Čarovnej škole jazykov Jazykola overiť správnosť osobných údajov.
5. Právo na prenos
Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.
6. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov:
a) spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme,
b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,.
Nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.
7. Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Doplňujúce informácie
1. Neplnenie zákonnej povinnosti
Poskytovanie osobných údajov v zmysle týchto Zásad spracúvania osobných údajov nie je plnením zákonnej požiadavky podľa GDPR alebo osobitného zákona.
2. Oprávnený záujem
Čarovná jazyková škola Jazykola spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu pri zabezpečovaní svojej činnosti, komunikácii s dotknutými osobami a informovaní o svojej činnosti, vrátane zlepšovania svojej činnosti (elektronická a telefonická komunikácia, newsletter) a zabezpečenia bezpečnosti osobných údajov. Oprávnený záujem spočíva ďalej aj
- v ochrane dotknutých osôb pred nekalými praktikami,
- v zabezpečení súladu s požiadavkami všeobecne záväznými právnych predpisov v SR,
- v umožnení komunikácie medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom v záujme zlepšenia činnosti a komunikácie.

Vytvorila BigWay.sk | Marketingová agentúra s výsledkami
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram