Všeobecné obchodné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Čarovnou školou jazykov Jazykola a účastníkom kurzu, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je účastníkom kurzu osoba mladšia ako 18 rokov, a sú pre obidve zúčastnené zmluvné strany záväzné. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Čarovnou školou jazykov Jazykola a účastníkom kurzu.

1. Účastníci výučby

1.1. Účastníci sa prihlasujú na výučbu formou vyplnenia záväznej prihlášky. Vyplnením a podpísaním prihlášky a úhradou minimálne prvej splátky školného pred začatím výučby,  vzniká medzi obidvoma stranami zmluvný vzťah. Za neplnoleté osoby prihlášky vypisujú rodičia, resp. zákonní zástupcovia. Podpísanú záväznú prihlášku môže účastník osobne odovzdať v Čarovnej škole jazykov Jazykola.

1.2. Individuálne výučba je vykonávaná v priestoroch Čarovnej školy jazykov Jazykola na Sabinovskej 1 v Prešove, ak nie je určené inak. Výučba sa koná podľa vopred dohodnutých pravidiel a požiadaviek. Skupinová výučba je realizovaná iba v prípade, že skupina je vopred dohodnutá. Čarovná škola jazykov Jazykola nevytvára skupiny.


2. Platobné a stornovacie podmienky a právo na zmeny v organizácii kurzu

2.1. Poplatky za výučbu cudzích jazykov sú vždy určené vopred, a to priamo v záväznej prihláške a v aktuálnom Cenníku.

2.2. Účastník výučby podpisom prihlášky deklaruje, že súhlasí s uvedenou cenou výučby.

2.3. Úhradu môže účastník vykonať prevodným príkazom s uvedením čísla faktúry, ktorú mu Čarovná škola jazykov Jazykola vystaví.

2.4. Prvá splátka poplatku za kurz sa uhrádza vždy pred začatím výučby. Poplatok za výučbu je možné rozdeliť do maximálne troch splátok, z ktorých prvá musí byť vždy zaplatená pred začatím výučby, resp. najneskôr v prvý deň výučby.

2.5. V prípade, že účastník výučby po podpísaní záväznej prihlášky a zaplatení poplatku nenastúpi na kurz, Čarovná škola jazykov Jazykola si účtuje storno poplatok vo výške 100% z celkovej ceny kurzu, s tým, že hodiny zaplatené a dohodnuté v prihláške je možné využiť do roka od zaplatenia.

2.6. Účastník sa zaväzuje, že výučbu na ktorú sa záväzne prihlásil a zaplatil ukončí v priebehu roka. Po skončení jednej výučby môže bezprostredne pokračovať v ďalšej s rovnakými podmienkami.

2.7. V prípade, že sa zo závažných dôvodov účastník výučby nemôže ďalej zúčastňovať výučby, napr. dlhodobá choroba(viac ako 2 mesiace), zmena miesta bydliska (mesta), Čarovná škola jazykov Jazykola vráti účastníkovi poplatok znížený o počet už vyčerpaných hodín výučby. Z akýchkoľvek iných nezávažných dôvodov nevzniká účastníkovi výučby nárok na vrátenie poplatku za kurz.

2.8.V prípade neúčasti na výučbe Čarovná škola jazykov Jazykola účastníkovi neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu. V prípade, že sa účastník výučby z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť výučby, je potrebné nahlásiť túto skutočnosť čim skôr, a to buď deň vopred do 16:00 alebo v prípade choroby najneskôr ráno do 08:00 v deň konania výučby. V prípade, že tak účastník neurobí, Čarovná škola jazykov Jazykola považuje výučbu za uskutočnenú a účastník za ňu riadne platí. V prípade, že sa vyučovacia hodina zruší zo strany Čarovnej školy jazykov Jazykola z dôvodu choroby lektora alebo jeho účasti napr. na školení, bude riadne odučená v náhradnom termíne, na ktorom sa dohodne lektor s účastníkom výučby.

2.9. Účastník výučby nemá právo odstúpiť od zmluvy a žiadať o vrátenie poplatku za kurz z dôvodu, že nebol spokojný s lektorom, metodikou výučby alebo použitým študijným materiálom


3. Zodpovednosť Čarovná škola jazykov Jazykola a zodpovednosť účastníka výučby

3.1. Zodpovednosť Čarovnej školy jazykov Jazykola sa obmedzuje na vedomý úmysel a hrubú nedbanlivosť. Neručí za škody spôsobené nepredvídateľným stavom vyplývajúcim z vyššej moci (napr. prírodné katastrofy, vojny, a pod.), ktoré nemôžu zmluvné strany ovplyvniť.

3.2. Účastníci nesmú nosiť do priestorov prevádzky Čarovnej školy jazykov Jazykola veci nesúvisiace s výučbou. Čarovná škola jazykov Jazykola nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie týchto vecí a tiež nepreberá zodpovednosť za odcudzenie osobných vecí účastníka kurzu.

3.3. Účastník kurzu je zodpovedný za ním spôsobené škody na majetku Čarovnej školy jazykov Jazykola a v budove prenajímateľa, kde má Čarovná škola jazykov Jazykola prevádzku. V prípade neplnoletých účastníkov preberajú túto zodpovednosť zákonní zástupcovia.


4. Ďalšie ustanovenia

4.1. Účastník výučby alebo jeho zákonný zástupca je povinný akékoľvek svoje reklamácie, sťažnosti alebo podnety nahlásiť vedeniu školy bezodkladne písomne na adresu sídla Čarovnej školy jazykov Jazykola alebo emailom na jazykola@gmail.com. Čarovná škola jazykov Jazykola následne oboznámi účastníka o navrhovanom riešení problému, resp. o výsledku prešetrenia podanej reklamácie, sťažnosti či podnetu do 15 kalendárnych dní.

4.2. Parkovanie je možné buď za budovou Hotela Šariš zdarma, alebo na platenom parkovisku pred Hotelom Šariš, prípadne na parkovisku neďaleko od Hotela Šariš, pri bytovkách a obchodoch – zdarma.


5. Záverečné ustanovenia

5.1. Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

5.2. S týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámila Čarovná škola jazykov Jazykola účastníka výučby pri podpise prihlášky. Účastník vyhlasuje, že si všeobecné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a na znak súhlasu prihlášku vlastnoručne podpísal.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 31.08.2018.
Vytvorila BigWay.sk | Marketingová agentúra s výsledkami
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram